Day: พฤษภาคม 10, 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หมอนประคองศีรษะ) จำนวน 1 ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หมอนประคองศีรษะ) จำนวน 1 ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 100 คน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 100 คน