Day: กุมภาพันธ์ 21, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายอนันต์ นิ่มปุญญกำพงษ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายอนันต์ นิ่มปุญญกำพงษ์

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 11 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 11 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 9 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 9 รายการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก