Day: กุมภาพันธ์ 3, 2022

ร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบ่อเก็บน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 ตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

ร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 สายสะพานคลองชลประทาน 10 ขวา 5 ซ้าย ถึงบ้านสุทธิ ศูนย์คุ้ม

03