Day: กุมภาพันธ์ 2, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถอด ย้าย ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถอด ย้าย ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 6 รายการ

การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์และห้ามยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์

การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์และห้ามยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2597 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

doc07316220220202112107