Month: กุมภาพันธ์ 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7442 นครปฐม จำนวน 15 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7442 นครปฐม จำนวน 15 รายการ

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในสถานการณ์​โควิด -​19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม #เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก มอบหมายให้ นายอุรุพงศ์ แตงเทศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุข ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การทิ้งขยะเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย หากพบปัญหาการทิ้งขยะสามารถแจ้งกองสาธารณสุขฯ ได้ที่ 034-305971-4 ในวันและเวลาราชการ

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2565 นายสุเทพ เถลิง​ศักดา​เดช นายก​เทศมนตรี​เมืองสาม​ควาย​เผือก​พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองช่าง ประชาคม เรื่องโครงการก่อสร้างประตูน้ำ และ วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 #สามควายเผือกเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดย นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก มอบหมายทีมงานประปา กองช่าง ดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อน้ำแตกบริเวณ หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT โดยดาวน์โหลดการใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ IOS เพื่อรับข่าวสารการแจ้งเตือนภัย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงที

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 9 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 9 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ขนาด 800 VA 480 Watt จำนวน 1 ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ขนาด 800 VA 480 Watt จำนวน 1 ชุด