Day: มกราคม 22, 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) เพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2565 จำนวน 8 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) เพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2565 จำนวน 8 ผืน