Month: มกราคม 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) เพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2565 จำนวน 8 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) เพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2565 จำนวน 8 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงร้กษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม และหมายเลขทะเบียน 88-0698 จำนวน 2 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงร้กษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม และหมายเลขทะเบียน 88-0698 จำนวน 2 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนขั้นพื้นฐาน (CPR) จำนวน 60 ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนขั้นพื้นฐาน (CPR) จำนวน 60 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันที่ 27 มกราคม 2565 จำนวน 50 คน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันที่ 27 มกราคม 2565 จำนวน 50 คน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงร้กษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 6 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงร้กษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม จำนวน 6 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล จำนวน 2 บ่อ หมู่ที่ 2, 5

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล จำนวน 2 บ่อ หมู่ที่ 2, 5