Month: มกราคม 2022

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บริเวณที่ดินนายสิน ทองประเสริฐ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บริเวณที่ดินนายสิน ทองประเสริฐ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. สายลำรางสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 หน้าบ้านนายประยอม มั่นเสม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. สายลำรางสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 หน้าบ้านนายประยอม มั่นเสม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล จำนวน 2 บ่อ หมู่ที่ 2,5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล จำนวน 2 บ่อ หมู่ที่ 2,5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม และหมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม และหมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จำนวน 60 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จำนวน 60 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จำนวน 50 ชุด