Day: ธันวาคม 20, 2021

มาตราการการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการดำเนินการป้องกันตามมาตราการการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก