Day: ธันวาคม 7, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 11 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 11 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1535 นครปฐม จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1535 นครปฐม จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์ทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด A4 จำนวน 2,800 เล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์ทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด A4 จำนวน 2,800 เล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 36,000 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 36,000 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายจำเนียร โถปัญญา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายจำเนียร โถปัญญา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) จำนวน 2 รายการ