Day: ธันวาคม 3, 2021

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน ๓๖,๐๐๐ ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน ๓๖,๐๐๐ ชุด