Month: ธันวาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บริเวณที่ดินนางกาญจนา โพธิ์ศรีดา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บริเวณที่ดินนางกาญจนา โพธิ์ศรีดา

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักแห่งชาติ 12 ประการ จำนวน 1 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักแห่งชาติ 12 ประการ จำนวน 1 ผืน

มาตราการการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการดำเนินการป้องกันตามมาตราการการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารพอลิอาลูมิเนียมคลอไรด์ 30% ชนิดผง จำนวน 3,500 กก.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารพอลิอาลูมิเนียมคลอไรด์ 30% ชนิดผง จำนวน 3,500 กก.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บริเวณที่ดินนางกาญจนา โพธิ์ศรีดา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บริเวณที่ดินนางกาญจนา โพธิ์ศรีดา