Month: ธันวาคม 2021

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565 สำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิกป้าย หรือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ขอความกรุณาจากท่านมาเขียนคำร้องเพื่อใช้ประกอบในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามระเบียบ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามมายังหมายเลขโทรศัพท์ 034-305971 ต่อ 2 ทั้งนี้เทศบาลเมืองสามควายเผือกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีเป็นอย่างดีเสมอมา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์จาก บริษัท บี.พี.โปรดักส์ แอนด์ ซับพลาย ตำบลสามควายเผือก

ประชาสัมพันธ์จาก บริษัท บี.พี.โปรดักส์ แอนด์ ซับพลาย ตำบลสามควายเผือก ได้ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด A4 จำนวน 2,800 เล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด A4 จำนวน 2,800 เล่ม