Day: พฤศจิกายน 19, 2021

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด A4 จำนวน 2,800 เล่ม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด A4 จำนวน 2,800 เล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชั้นเหล็กใส่เสียบแฟ้ม ขนาด 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชั้นเหล็กใส่เสียบแฟ้ม ขนาด 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง