Day: พฤศจิกายน 15, 2021

หัวหน้าส่วนราชการ

   โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองสามควายเผือก

นายเฉลิมพล  ธนะวัฒนานนท์

ปลัดเทศบาลเมืองสามควายเผือก

081-0184480

นายอัฐชัย  ชนาเนตร์

รองปลัดเทศบาลเมืองสามควายเผือก

089-7784020

                             
นางสาวรัตนาภรณ์ สายบุญจันทร์ นางสาวกาญจนา ทัพชัย  นายประทีป วงศ์สกุล     - ว่าง -         - ว่าง -
  หัวหน้าสำนักปลัด       ผู้อำนวยการกองคลัง   ผู้อำนวยการกองช่าง   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข    ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  061-7733064     081-0088985    085-1793139

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม จำนวน 3 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม จำนวน 3 รายการ

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ขอส่งข่าวสารด้านแรงงาน ตำแหน่งว่าง และแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงาน