Month: พฤศจิกายน 2021

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด A4 จำนวน 2,800 เล่ม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขนาด A4 จำนวน 2,800 เล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชั้นเหล็กใส่เสียบแฟ้ม ขนาด 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชั้นเหล็กใส่เสียบแฟ้ม ขนาด 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กบ 677 นครปฐม จำนวน 15 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กบ 677 นครปฐม จำนวน 15 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง สามารถหมุนได้ ปรับระดับได้ (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง สามารถหมุนได้ ปรับระดับได้ (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง (กองการศึกษา) จำนวน 1 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง (กองการศึกษา) จำนวน 1 ตัว

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายประสพ สามสาหร่าย

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายประสพ สามสาหร่าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานทึบ 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x182 ซม. จำนวน 2 หลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานทึบ 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x182 ซม. จำนวน 2 หลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง (กองการศึกษา) จำนวน 1 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง (กองการศึกษา) จำนวน 1 ตัว