Month: พฤศจิกายน 2021

>>>มาตรฐานกำหนตำแหน่ง (อำนวยการ)

นักบริหารงานทั่วไป

นักบริหารงานการคลัง

นักบริหารงานช่าง

นักบริหารงานสาธารณสุข

นักบริหารงานการศึกษา

ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางและใบมีดดนดินหน้า)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามควายเผือก ขอเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มวัยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามควายเผือกขอเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มวัยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประชาชนทุกกลุ่มวัยที่ได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม ระเวลาเกิน 2 สัปดาห์ เชิญเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามควายเผือก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. เป็นต้นไป

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อสารพอลิอามิเนียมคลอไรด์ 30% ชนิดผง จำนวน 3,500 กก.

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อสารพอลิอามิเนียมคลอไรด์ 30% ชนิดผง จำนวน 3,500 กก.

ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัย ในช่วงฤดูหนาว

ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัย ในช่วงฤดูหนาว

ด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาว ซึ่งส่งผลให้สภาพโดยทั่วไปแห้งแล้งเป็นส่วนใหญ่และบางครั้งมีลมกระโชกแรง ลักษณะเช่นนี้เอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเทศบาลเมืองสามควายเผือก จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในชุมชนโปรดระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย ดังนี้

  1. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านและบริเวณรอบๆ ชุมชนในช่วงฤดูแล้ง
  2. ขอความร่วมมือเกษตรกรในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ให้ใช้วิธีการไถกลบวัชพืชแทนการเผาหากมีความจำเป็นจะต้องเผาในพื้นที่เกษตรกรรมจะต้องทำแนวกันไฟและควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิด

 

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาอาหารแห้ง ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณเทศบาลเมืองสามควายเผือก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ