Day: ตุลาคม 12, 2021

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม จำนวน 11 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2601 นครปฐม จำนวน 11 รายการ