Day: กันยายน 27, 2021

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสำนักงาน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสำนักงาน