Day: กันยายน 23, 2021

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดและดูแลทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดและดูแลทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือข้าราชการในการปฏิบัติงานพัสดุเทศบาลเมืองสามควายเผือก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับหมอบหมาย

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือข้าราชการในการปฏิบัติงานพัสดุเทศบาลเมืองสามควายเผือก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับหมอบหมาย