Day: กันยายน 20, 2021

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์สายตาลสามต้น หมู่ที่ 3 และ 7

ร่างขอบเขตงาน (TOR)โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองระบายน้ำ ร.1 ซ เจดีย์บูชา ตั้งแต่ร้านเป็ดย่างสมทรงถึงสี่แยกร้านค้าบ้านนายหัด สุวรรณดี หมู่ที่ 4