Day: กันยายน 8, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ห้องน้ำคนพิการ ห้องน้ำขาย-หญิง ชั้น 1 และชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 3 ภายในอาคารเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ห้องน้ำคนพิการ ห้องน้ำขาย-หญิง ชั้น 1 และชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 3 ภายในอาคารเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ 256