Day: กันยายน 7, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 2 รายการ

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
1.กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
2.ข้อกำหนดมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
3.สุขวิทยาส่วนบุคคลผู้สัมผัสอาหาร

บริษัทโตโยต้านครปฐม (ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด) มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในตำบลสามควายเผือก

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 บริษัทโตโยต้านครปฐม (ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด) มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในตำบลสามควายเผือก จำนวน 150 ถุง เทศบาลเมืองสามควายเผือกจึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

 

นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือกร่วมพิธีปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสามควายเผือก ร่วมพิธีปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พงษ์ไสว แช่มลำเจียกผู้กำกับการ สภ.สามควายเผือก กำนัน วีระ อ่ำทรัพย์ กำนันตำบลสามควายเผือก ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครง ทั้งนี้ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

พร้อมด้วย

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอประชาสัมพันธ์การมอบทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอประชาสัมพันธ์การมอบทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3434-0015