Month: กันยายน 2021

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสำนักงาน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสำนักงาน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดและดูแลทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดและดูแลทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือข้าราชการในการปฏิบัติงานพัสดุเทศบาลเมืองสามควายเผือก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับหมอบหมาย

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานของกองคลัง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือข้าราชการในการปฏิบัติงานพัสดุเทศบาลเมืองสามควายเผือก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับหมอบหมาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดป้องกันเชื้อโรค PPE จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดป้องกันเชื้อโรค PPE จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับกิจการประปา จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับกิจการประปา จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยางสีดำแบบยาว ขนาด 9.5 นิ้ว) จำนวน 7 กล่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยางสีดำแบบยาว ขนาด 9.5 นิ้ว) จำนวน 7 กล่อง