Month: สิงหาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 2 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา “เทศบาลเมืองสามควายเผือก” จำนวน 12,000 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา “เทศบาลเมืองสามควายเผือก” จำนวน 12,000 ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 12 รายการ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-0698 นครปฐม จำนวน 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง