Day: กรกฎาคม 6, 2021

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย) จำนวน 12000 ชุด

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย) จำนวน 12000 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย พร้อมตีเบอร์เพื่อคุมใบเสร็จ (12001-24000) จำนวน 12,000 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย พร้อมตีเบอร์เพื่อคุมใบเสร็จ (12001-24000) จำนวน 12,000 ชุด