ประกาศ

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกฯ

การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสามควายเผือก

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ทะเบียนข้อมมูลจัดตั้งตลาดในเขตเทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2562

ทะเบียนข้อมมูลจัดตั้งตลาดในเขตเทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

 

การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

สภา อบต.สามควายเผือก ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น

เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบ่อประปาผิวดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกได้ส่งน้ำจากระบบประปาผิวดินให้กับศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งผลการตรวจสอบเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน