ประกาศ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรม ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีการพิจารณาคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการของ บจก.ซีเอสพี ฟูดส์ ซัพพลาย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลสามควา่ยเผือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

doc08019120220808162329

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสามควายเผือก

doc07784120220615153814
(ร่าง)เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ….
(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ……
(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ……
(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ….

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 76/2564 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 76/2564 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพิ่มเติม
1. มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานและการควบคุมการเดินทางจำกัดการเคลื่อนย้ายของบุคคล
1.1 ห้ามบุคคลในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น.ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น นับแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลตามกรณีดังต่อไปนี้
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดประกาศ หรือคำสั่งของทางราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น เข้าปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วยหรือผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์หรือเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข
3. การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า
4. การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่งและ ผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในห้วงเวลาดังกล่าว
5. การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
6. การประกอบอาชีพที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา/ กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน การทำงาน ในโรงงานงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือการตรวจรักษาสัตว์
7. กรณีจำเป็นอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บุคคลที่มีความจำเป็นต้องเดินทางตาม (2) ถึง (6) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
ให้บุคคลที่มีความจำเป็นต้องเดินทางตาม (7) ให้ยื่นคำขออนุญาตแสดงเหตุจำเป็นพร้อมหลักฐานต่อ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อพิจารณาอนุญาต
1.2 ให้บุคคลที่เดินทางเคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร มารายงานตัวก่อนเข้ามาพักอาศัยจังหวัดนครปฐม โดยรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อถึงพื้นที่ตามที่จังหวัดกำหนด ทั้งให้มีการลงทะเบียนในเอกสารที่กำหนดหรือติดตั้งระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” พร้อมจัดให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันหรือสังเกตอาการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ณ สถานที่พักอาศัยภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ หากมีไข้หรืออาการผิดปกติเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.3 ขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเสี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อไปยังจังหวัดอื่นในช่วงระยะเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจต้องใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ โดยเฉพาะการเดินทางจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
1.4 ระบบขนส่งสาธารณะ ให้เปิดบริการได้ตั้งแต่เวลา 04.00 นาฬิกา ถึง 21.00 นาฬิกา โดยให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลให้ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะทุกประเภทถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2. มาตรการปิดและควบคุมสถานที่เป็นการชั่วคราว
2.1 ให้สถานที่ซึ่งมีประกาศให้ปิดและควบคุมสถานที่เป็นการชั่วคราว ในข้อ 1 ตามประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ 74/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้
2.2 กำหนดมาตรการปิดและควบคุมสถานที่สถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ โรงแรม สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้ จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา และห้ามการบริโภคในร้านโดยให้ดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น
2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา และเปิดให้บริการเฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ยาและเวชภัณฑ์ ชูเปอร์มาร์เก็ต เครื่องมือช่างและอุปกรณ์การก่อสร้าง ธนาคาร สถาบันการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์ การให้บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา การให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่นๆ และส่วนที่เป็นที่ทำการของรัฐหรือเอกชน
3. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา และจำกัดเวลาสำหรับร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ให้ปิดการให้บริการในระหว่างเวลา 20.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น
4. ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตั้งแต่เวลา 20.00 นาฬิกา ถึง 11.00 นาฬิกา
5. สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ให้เปิดได้จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา
6. สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ สปา สถานที่อบตัว หรือสถานประกอบการในลักษณะทำนองเดียวกัน และสถานประกอบการให้บริการควบคุมน้ำหนัก สถานเสริมความงาม ให้ปิดดำเนินการ ยกเว้นการให้รักษาพยาบาลตามคำสั่งของแพทย์
สำหรับร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมและร้านทำเล็บ ให้ยังคงเปิดดำเนินการได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด
3. มาตรการการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล ให้ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการ ดังนี้
3.1 ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค หรือได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ โดยความเห็นชอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ
3.2 งดการจัดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะการสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง สำหรับการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมตามที่ได้กำหนดเตรียมการไว้แล้ว กรณีมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรม ให้ยื่นขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพื้นที่รับผิดชอบ ขอให้ยื่นเรื่องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ กรณีพิธีศพหรือพิธีการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนสามารถยื่นขออนุญาตก่อนการจัดงานได้ ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ ซึ่งจัดพิธีหรือจัดกิจกรรมโดยให้พิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นเป็นสำคัญ
3.3 การขออนุญาตจัดกิจกรรมตามข้อ 3.1 และ 3.2 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามมาตรการแนบท้ายประกาศนี้ ก่อนที่จะอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว
3.4 สำหรับกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนมีประกาศฉบับนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตยืนยันการจัดกิจกรรมดังกล่าว หากประสงค์จะดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป ให้แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเพื่อพิจารณาทบทวนการอนุญาตตามเหตุผลความจำเป็น ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมากและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
3.5 กรณีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลา เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคได้ กรณีไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำหนดการปฏิบัติงานในลักษณะปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ส่วนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ต้องให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย หรืองานที่มีกำหนดเวลาปฏิบัติชัดเจนและได้นัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า อีกทั้งสามารถจัดมาตรการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี เช่น การรักษาพยาบาล การติดต่อกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ให้พิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม และขอความร่วมมือภาคเอกชนพิจารณาการดำเนินการตามมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

>>> การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การสรรหาบุคลากร

การรับสมัครบรรจุบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง การสมัคร

ประกาศบุคคล

การรับสมัครบรรจุบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสามควายเผือก สรรหา

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล DO54B2~7

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครนายกฯ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิก เขต 1
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิก เขต2
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกเขต 3

กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งฯ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสามควายเผือก

เรื่อง  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง

ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก และนายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

2 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ ติดแผ่นป้าย

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสามควายเผือก

เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก

doc05992420210204134201