ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้มีพนักพิง) สำนักปลัด จำนวน 2 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้มีพนักพิง) สำนักปลัด จำนวน 2 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสามควายเผือก (ขนาด 1.2*2.5 เมตร พร้อมเจาะตาไก่) จำนวน 1 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสามควายเผือก (ขนาด 1.2*2.5 เมตร พร้อมเจาะตาไก่) จำนวน 1 ผืน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น (มาตรวัดน้ำ) จำนวน ๓ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น (มาตรวัดน้ำ) จำนวน ๓ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ