กิจกรรม

โครงการ​ พัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลเมืองสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี​ มอบหมายให้​ พ.อ.​ทวี​ โฆษิตสุคต รองนายกเทศมนตรี​ เป็นประธานเปิดโครงการ​ พัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลเมืองสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายชาตรี เกิดโถ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ นายสุพจน์ พยุง ประธานศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเกษตรตำบลสามควายเผือก และนายธวัช ลิบวาณิชย์ ประธารเครื่อข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเกษตรตำบลสามควายเผือก

 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีมติรับหลักการ

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีมติรับหลักการ

ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 18 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดยนายสุเทพ เถลิงศักดาเดช พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส่วนราชการ ผู้แทนกลุ่มต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งพี่น้องประชาชน ลงนามถวายพระพร ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 18 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเสี่ยงโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ รพ.สต.สามควายเผือก สสจ.นครปฐม สสอ.เมืองนครปฐม และ สคร.5 ราชบุรี

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี​ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเสี่ยงโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ รพ.สต.สามควายเผือก สสจ.นครปฐม สสอ.เมืองนครปฐม และ สคร.5 ราชบุรี

ประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดย นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรี พร้อมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และภาคประชาคม ดำเนินการประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก

 

แห่เทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสามกระบือเผือก เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดสามควายเผือก รร.บ้านรางมะเดื่อ และกศน.ตำบลสามควายเผือก ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสามกระบือเผือก เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน #สามควายเผือกเมืองน่าอยู่

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดยนายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือกสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามควายเผือก ชั้น 3 เพื่อพิจารณาโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไป #สามควายเผือกเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งการศึกษา พัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำพาเศรษฐกิจมั่นคง

การส่งเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดย นายกสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 8 เครื่องไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อย

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสาามควายเผือก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก พร้อมข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สามควายเผือก ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดสามกะบือเผือก

 

กิจกรรมร่วมพธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ องค์พระปฐมเจดีย์

นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสาามควายเผือก มอบหมายให้นายอุรุพงศ์ แตงเทศ พร้อมข้าราชการเทศบาลเมืองสามควายเผือก ร่วมพธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม