กิจกรรม

เทศบาลเมืองสามควายเผือกร่วมกับมณฑลทหารบกที่11 ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองชลประทาน 10ขวา5ซ้าย

เทศบาลเมืองสามควายเผือกร่วมกับมณฑลทหารบกที่11 ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองชลประทาน 10ขวา5ซ้าย นำโดย พ.ท.คชธร สาลีทอง ผู้บังคับกองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11 ร.ท.เลิศวุฒิ วรประยูร จิตอาสาพระราชทาน 904 รหัส 1-2ก043 ภาค 1 รุ่น 2/65 จ.ส.อ.กฤตภัค ปทุมารักษ์ จิตอาสาพระราชทาน ผู้ประสานงาน และ นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามควายเผือก

โครงการอบรมรณรงค์การติดตั้งถังดักไขมัน ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมรณรงค์การติดตั้งถังดักไขมัน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามควายเผือก

 

ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้ที่มีพาวะพึ่งพิง ในตำบลสามควายเผือก

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รพ. สต.ตำบลสามควายเผือก อสม.ตำบลสามควายเผือก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้ที่มีพาวะพึ่งพิง ในตำบลสามควายเผือก

โครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี​ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ  ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดสามกระบือเผือก

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี​ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดสามกระบือเผือก

 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือก นำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี​ มอบหมายให้ สำนักปลัดงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดสามกระบือเผือก

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมพนักงาน จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามควายเผือก

 

โครงการอบรมเพิ่มทักษะความรู้และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยบูรณาการการจัดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี และ รองนายกเทศมนตรี​ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมพนักงาน จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะความรู้และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานโดยบูรณาการการจัดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสา และประชาชนจิตอาสา

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองสามควายเผือกนำโดยนายสุเทพ​ เถลิงศักดาเดช​ นายกเทศมนตรี พ.อ.​ทวี​ โฆษิตสุคต รองนายกเทศมนตรี​ ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงาน จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองสามควายเผือก โดยในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้จากทีมวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เทศบาลตำบลหัวสะพาน และองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จ. เพชรบุรี บรรยายให้ความรู้การเกิดเพลิงไหม้ แผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย การดับเพลิงที่เกิดจากแก๊สภายในครัวเรือน การดับเพลิงที่เดิดจากน้ำมันรั่วไหล การฝึกโรยตัวจากที่สูง พร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบัติตามหลักสูตรพร้อมนี้เทศบาลเมืองสามควายเผือกได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนการดับเพลิงจากทางเทศบาลนครนครปฐม เทศบาลตำบลธรรมศาลา และองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว