ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565

 

เทศบาลเมืองสามควายเผือก ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยรับเงินอุดหนุน ณ วันที่มาลงทะเบียน จนอายุครบ 6 ปี

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วัน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
 • มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)
 • มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้
 • รับราชการก็สามารถลงทะเบียนได้

* หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอให้คลอดบุตรก่อนจึงลงทะเบียนได้เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 

 1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)  (ขอรับเอกสารได้ที่ ณ เทศบาล)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) โดยต้องได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คน คือ คนที่ 1 อสม. ที่ท่านอยู่ในเขตพื้นที่นั้น 2. ผู้ใหญ่บ้าน ที่ท่านอยู่ในเขตพื้นที่นั้น
 3. บัตรประชาชนผู้ปกครอง
 4. สำเนาสูติบัตร เด็กแรกเกิด
 5. สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2                                                      6. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งดาวน์โหลดแอพพลิเคชันตาสัปปะรด

เทศบาลเมืองสามควายเผือกขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งดาวน์โหลดแอพพลิเคชันตาสัปปะรด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นตาสับปะรด เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งโดยสามารถรายงานสถานการณ์ทั่วไป และแจ้งข่าวทุจริตการเลือกตั้งเมื่อพบเห็นการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นตาสับปะรด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กกต. www.ect.go.th หรือ App Store และ Google Play รองรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป และ iOS เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป

การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตามที่เทศบาลเมืองสามควายเผือกได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 (หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5) แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 น.-17.00 น. จึงขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบบัญชีรายชื่อที่ติดประกาศตามหน่วยเลือกตั้ง หรือแอพพลิเคชัน smart vote หากไม่ปรากฏรายชื่อตามสิทธิ ให้ดำเนินการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครปฐมในวันและเวลาราชการ

ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก เขตเลือกตั้งที่ 1

กำหนดสถานที่ปิดประกาศ

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 9/2565 เรื่อง ยกเลิกมาตรการควบคุมแบบบูรณาการฯ

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 9/2565 เรื่อง ยกเลิกมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม2022-10_4768d6c0222e59f