ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จำนวน 50 ชุด

>>>มาตรฐานกำหนตำแหน่ง (อำนวยการ)

นักบริหารงานทั่วไป

นักบริหารงานการคลัง

นักบริหารงานช่าง

นักบริหารงานสาธารณสุข

นักบริหารงานการศึกษา

>>>มาตรฐานกำหนตำแหน่ง (วิชาการ)

นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิเคราะห์นโยายบและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

 

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนตำแหน่ง (อำนวยการ)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (บริหารท้องถิ่น)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (วิชาการ)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ทั่วไป)

คู่มือการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง