ไม่มีหมวดหมู่

>>>มาตรฐานกำหนตำแหน่ง (อำนวยการ)

นักบริหารงานทั่วไป

นักบริหารงานการคลัง

นักบริหารงานช่าง

นักบริหารงานสาธารณสุข

นักบริหารงานการศึกษา

>>>มาตรฐานกำหนตำแหน่ง (วิชาการ)

นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิเคราะห์นโยายบและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

 

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนตำแหน่ง (อำนวยการ)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (บริหารท้องถิ่น)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (วิชาการ)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ทั่วไป)

หัวหน้าส่วนราชการ

   โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองสามควายเผือก

นายเฉลิมพล  ธนะวัฒนานนท์

ปลัดเทศบาลเมืองสามควายเผือก

นายอัฐชัย  ชนาเนตร์

รองปลัดเทศบาลเมืองสามควายเผือก

                             
นางสาวรัตนาภร์ สายบุญจันทร์ นางสาวกาญจนา ทัพชัย  นายประทีป วงศ์สกุล  นายอนุชิต  ปริยทิฆัมพร นางสาวธัญญรัตน์ ไตรวิชชานันท์
  หัวหน้าสำนักปลัด       ผู้อำนวยการกองคลัง   ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ทั่วไป)

4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)

 

 

 

 

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง (กองการศึกษา) จำนวน 1 ตัว

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง (กองการศึกษา) จำนวน 1 ตัว