รายงานสถานะทางการเงิน

สถานะการคลัง  
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วันที่ 30   มิถุนายน พ.ศ. 2562   องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก
มีสถานะการเงิน ดังนี้
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๓๖,๔๐๐,๗๐๑.๙๕ บาท
เงินสะสม ๑๔,๒๓๑,๓๙๘.๙๖ บาท
ทุนสำรองเงินสะสม ๙,๔๑๘,๕๗๒.๗๓ บาท
รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน –    โครงการ
รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จำนวน   –     โครงการ
รวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๕๐,๖๗๓.๖๔ บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
๒.๑   รายรับจริงทั้งสิ้น   จำนวน   63,934,435.67    บาท   ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร ๑,๓๗๔,๗๑๒.๑๘ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต ๑,๔๓๓,๔๓๑.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๒๕๘,๖๐๐.๕๑ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๔,๑๘๗,๒๑๒.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๖๓,๗๖๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน ๒๖,๑๔๔.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร ๓๕,๒๓๘,๙๔๒.๙๘ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๓๕,๒๓๘,๙๔๒.๙๘ บาท
หมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๒๑,๒๕๑,๖๓๓.๐๐ บาท
2.2   รายจ่ายจริง  จำนวน   58,641,342.85   บาท  ประกอบด้วย
1 งบกลาง      12,777,182.00 บาท
2 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ)      15,186,562.91 บาท
3 งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      14,835,599.94 บาท
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
4 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      12,528,438.00 บาท
5 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                       – บาท
6 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)        3,313,560.00 บาท
7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ                       – บาท
วัตถุประสงค์