Day: มีนาคม 8, 2021

การประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1

เทศบาลเมืองสามควายเผือกจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 1 (สระตาเหม็น) ในการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1

doc06085920210308155347

 

ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง รับบัตร 2 ใบ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

 

คู่มือและการรายงานการประเมินความเสี่ยง