Day: มีนาคม 1, 2021

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 89-5893 นครปฐม

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 147 คน

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 147 คน