Day: กุมภาพันธ์ 23, 2021

เทศบาลเมืองสามควายเผือก ขอประชาสัมพันธ์จุดให้บริการในจังหวัดนครปฐม และขอแจ้งรายชื่อกลุ่มเปราะบางจากฐานข้อมูลที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าถึงสิทธิ์โครงการเราชนะในพื้นที่จังหวัดนครปฐม