Day: กุมภาพันธ์ 17, 2021

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายล้วน รุ่งสุวรรณศรี

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายล้วน รุ่งสุวรรณศรี

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี

28 มีนาคม 2564 นี้ อย่าลืมออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น. https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210131122808.mp4