Day: กุมภาพันธ์ 4, 2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสามควายเผือก

เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก

doc05992420210204134201

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาผู้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่