Day: กุมภาพันธ์ 1, 2021

ขอบเขตรายละเอียดและคุณลักษณะของงาน จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงร้กษากล้องวงจรปิด จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงร้กษากล้องวงจรปิด จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางอ้อย ฑีคะพงษ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางอ้อย ฑีคะพงษ์