Day: พฤศจิกายน 13, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ

ร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา จำนวน 44 รายการ)

ร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา จำนวน 44 รายการ)