โครงการอบรมเพิ่มความรู้และส่งเสริมคุณธรรม จรินธรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกได้จัดโครงการอบรมเพิ่มความรู้และส่งเสริมคุณธรรม จรินธรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ชั้น 2