โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของประชาชนทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของประชาชนทั่วไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก