โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อสามารถลดภาระด้านการจัดหาน้ำ เรียนรู้แนวทางในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ประหยัดและถูกวิธี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562