โครงการชุมชนคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

โครงการชุมชนคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ตำบลสามควายเผือก เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์กับเพลิงเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ร่วมกับโรงเรียนวัดสามควายเผือก และโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ