โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. เลียบคลอง ร.1 ซ.เจดีย์บูชา หมู่ที่ 3, 7

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. เลียบคลอง ร.1 ซ.เจดีย์บูชา หมู่ที่ 3, 7  รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนครปฐมโดยสำนักโยธาธิการและผังเมืองนครปฐม