แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560

เพื่อเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้สนใจสำหรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือศึกษาได้