เรื่อง ประกาศผู้เสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการเด็กไทยใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกเรื่อง ประกาศผู้เสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล)โครงการเด็กไทยใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561