เปิดลงทะเบียนคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เทศบาลเมืองสามควายเผือก เปิดลงทะเบียนคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยรายใหม่ รวมถึงผู้รับเบี้ยที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในตำบลสามควายเผือกทุกวันและเวลาทำการ โดยมาลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นแทน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก
คุณสมบัติของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. มีสัญชาติไทย และเกิดก่อน 2 กันยายน 2505
2. มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ตำบลสามควายเผือก
3. ไม่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.
หลักฐานที่ต้องยื่นคำขอ
1. บัตรประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
– กรณียื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ให้ใช้บัตรคนพิการ
– สำหรับผู้ป่วยเอดส์ใช้ใบรับรองที่แพทย์วินิจฉัยแล้วควบคู่บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) ที่เป็นปัจจุบัน
3. สมุดบัญชีเงินฝากประเภท “ออมทรัพย์” ธนาคารกรุงไทย
สำหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เด็กคนแรกที่ขอได้ต้องเกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 และจะได้รับต่อเนื่องจนเด็กอายุครบ 6 ปี
2. รายได้รวมของครัวเรือนโดยนับเฉพาะสมาชิกที่อยู่ด้วยกันจริงๆ ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
3. ต้องมีการรับรองจาก อสม.และผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่ที่อาศัยอยู่โดยต้องแนบบัตรประจำตำแหน่ง
4. ติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองสามควายเผือก
สำหรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. สัญชาติไทย
3. เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
*** สำหรับผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่จะได้บัตร ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับรอง ทั้งนี้ ต้องเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา